AvrupaCerrahi

UserForm edit

FirstName avrupa
LastName cerrahi
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://avrupacerrahi.com.tr/kil-donmesi-nedir-kil-donmesi-belirtileri-nelerdir/
Comment Kıl dönmesi, vücuttan dökülen kılların kuyruk sokumu bölgesinde birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu kıllar, cilt dokusunu delerek cilt altına girer ve kuyruk sokumunda ağrı, şişlik, akıntı ve apse oluşturabilir. Genellikle gençlerde sıkça görülen bu hastalık, erkeklerde daha yaygın olmakla birlikte kadınlarda da görülebilir.
Topic revision: r2 - 06 May 2024, AvrupaCerrahi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding CodenamePending? Send feedback